منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند نژاد بلوچی ایران با ویژگی های عالی ژنتیکی

گوسفند بلوچی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ : در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﭘﺮورش و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بلوچی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪي ، ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ . وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺶ از 29 درﺻﺪ گوسفندان اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﮋاد ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بلوچی دارد . اﯾﻦ ﻧﮋاد در کلیه‌ی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن و ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه ي ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه است . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺮاﺳـﺎن ، کرمان و ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﯾـﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺣﺪود 2 میلیون راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻠﻮﭼﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ظاهری گوسفند بلوچی

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻠﻮﭼﯽ داراي اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﻗﻮي، بدن مستقیم و استعداد کافی برای راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد آن در ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن وزن و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ دﻧﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﮋاد داراي سری کوچک ( در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺜـﻪ ي ﺣﯿـﻮان ) ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﯽ باشد .

ﻧﯿﻢ رخ ﺻﺎف، ﺑﯿﻨﯽ باریک ، ﺑﺪون اﻧﺤﻨﺎء و ﭼﯿﻦ ﺧﻮرده ، ﺣﺪﻗﻪي ﭼﺸﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﯾﮏ است . ﮔﻮش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﭘﻬﻦ و اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي 19 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 8 سانتی متر عرض است .

ﮔﺮدن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺷﺎﻧﻪ غیر عضلانی، ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ، ﭘﺸﺖ ﺻﺎف و رﺷﺪ ﻋﻀﻼت ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﺎخ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان آﺛﺎر ﺷﺎخ را در ﻗﻮچ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .

از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺳـﯿﺎه در اﻧ ﺘﻬـﺎي اﻋﻀـﺎء و ﭘـﻮزه ي ﺣﯿﻮان اﺳﺖ . در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮋاد اﻧﻮاﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد:

کفترگوش :

این تیپ داراي ﻟﮑـﻪ ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑﻠـﻮﭼﯽ اﺳـﺖ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﯽ روي ﮔﻮش ﻫﺎ دارد.

سیاه گوش :

در این تیپ ، گوش ها ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﻮده و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﻮزه از ﺣﺪ ﻋﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ است .

ﮔﻞ دﻧﺒﻪ :

این تیپ دارای لکه‌ی سیاه بر روی دنبه است .

تیپ ها‌ی گوسفند بلوچی
تیپ های چند تایی گوسفند بلوچی در ایران

کبوتر سوز :

ﺗﯿﭗ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي ﺟﺜﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺮ از ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ و ن ﻣﺠﻌﺪ ﺑﻮد ﭘﺸﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد .

جدول بلوچی
جدول اطلاعات گوسفند بلوچی

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی گوسفند بلوچی


ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺸﻢ در اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺸـﻢ چینی در دو نوبت انجام می گیرد . پشم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻠﻮﭼﯽ رنگ کاملاً ﺳﻔﯿﺪي دارد به خاطر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ است . اوﻟـﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮه ﻫﺎ در ﺳﻦ 5 ﺗـﺎ 6 ﻣـﺎﻫﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . ﻣﻘـﺪار ﭘﺸـﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑـﺮه ﻫـﺎ 700 تا 800 گرم است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code