منوی محصولات
محصولات روستایی محلی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند نژاد بلوچی ایران با ویژگی های عالی ژنتیکی

گوسفند نژاد بلوچی ایران با ویژگی های عالی ژنتیکی

گوسفند بلوچی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ : در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﭘﺮورش و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بلوچی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪي ، ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ . وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺶ از 29 درﺻﺪ گوسفندان اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﮋاد ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بلوچی دارد . اﯾﻦ ﻧﮋاد در کلیه‌ی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن و ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه ي ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه است . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺮاﺳـﺎن ، کرمان و ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﯾـﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺣﺪود 2 میلیون راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻠﻮﭼﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ظاهری گوسفند بلوچی

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻠﻮﭼﯽ داراي اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﻗﻮي، بدن مستقیم و استعداد کافی برای راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد آن در ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن وزن و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ دﻧﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﮋاد داراي سری کوچک ( در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺜـﻪ ي ﺣﯿـﻮان ) ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﯽ باشد .

ﻧﯿﻢ رخ ﺻﺎف، ﺑﯿﻨﯽ باریک ، ﺑﺪون اﻧﺤﻨﺎء و ﭼﯿﻦ ﺧﻮرده ، ﺣﺪﻗﻪي ﭼﺸﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﯾﮏ است . ﮔﻮش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﭘﻬﻦ و اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي 19 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 8 سانتی متر عرض است .

ﮔﺮدن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺷﺎﻧﻪ غیر عضلانی، ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ، ﭘﺸﺖ ﺻﺎف و رﺷﺪ ﻋﻀﻼت ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﺎخ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان آﺛﺎر ﺷﺎخ را در ﻗﻮچ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .

از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺳـﯿﺎه در اﻧ ﺘﻬـﺎي اﻋﻀـﺎء و ﭘـﻮزه ي ﺣﯿﻮان اﺳﺖ . در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮋاد اﻧﻮاﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد:

کفترگوش :

این تیپ داراي ﻟﮑـﻪ ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑﻠـﻮﭼﯽ اﺳـﺖ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﯽ روي ﮔﻮش ﻫﺎ دارد.

سیاه گوش :

در این تیپ ، گوش ها ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﻮده و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﻮزه از ﺣﺪ ﻋﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ است .

ﮔﻞ دﻧﺒﻪ :

این تیپ دارای لکه‌ی سیاه بر روی دنبه است .

تیپ ها‌ی گوسفند بلوچی
تیپ های چند تایی گوسفند بلوچی در ایران

کبوتر سوز :

ﺗﯿﭗ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي ﺟﺜﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺮ از ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ و ن ﻣﺠﻌﺪ ﺑﻮد ﭘﺸﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد .

جدول بلوچی
جدول اطلاعات گوسفند بلوچی

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی گوسفند بلوچی


ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺸﻢ در اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺸـﻢ چینی در دو نوبت انجام می گیرد . پشم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻠﻮﭼﯽ رنگ کاملاً ﺳﻔﯿﺪي دارد به خاطر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ است . اوﻟـﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮه ﻫﺎ در ﺳﻦ 5 ﺗـﺎ 6 ﻣـﺎﻫﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . ﻣﻘـﺪار ﭘﺸـﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑـﺮه ﻫـﺎ 700 تا 800 گرم است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code