منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند نژاد برک ناک-Breck nock

گوسفند نژاد برک ناک-Breck nock

گوسفند برک ناک - فروشگاه مرغ و خروس زنده

ﻣﻨﺸﺎء نژاد برک ناک ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎي Brecon Beacon در وﻟﺰ اﻧﮕﻠﯿﺲ و در ﺣﺪود 400 ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮردر ﺑﺎ ﺻﻮر ﮐﻮ ﭼﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه است . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺸﻢ ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻮه ﻫﺎي ﺑﺮﮐﻮن بیکون وﻟﺰ را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻮﻫﯽ وﻟﺶ آﻣﯿـﺰش دادﻧﺪ .

در ﺳﺎل از 1850 ﻣﯿﻼدي از ﻧﮋاد ﻻﯾﺴﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮاي اﺻـﻼح اﯾـﻦ ﻧـﮋاد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ ، که ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دو ﻧﮋاد برک ناک هیل و ﺳﻨﯽ ﺑـﺮﯾﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻣـﺮوزي ﺷـﺪ . گوسفند خالص این نژاد داراي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﺳﺖ گوسفند برک ناک مانند اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺟﺜﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ، ﮔﻮش ﻫﺎي راﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺳﻔﯿﺪي دارد و ﭘﺸﺖ ﮔـﻮش ﻫـﺎي آن ﮐﻤﯽ ﭘﺸﻢ وﺟﻮد دارد .

قوچ ها و ﻣﯿﺶ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺷﺎخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ولی گاهی ﻗﻮچ ﻫﺎي داراي شاخ ﻧﯿﺰ دیده ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﭘﺸﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان 6 تا 10 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ طول و 1/5 تا 2/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﯽ و ﮐﺸﺒﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code