منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند نژاد اَمریکن مرینو-مرینوس

گوسفند نژاد اَمریکن مرینو-مرینوس

مرینو

ﻧﮋاد اَﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺮﯾﻨﻮ-مرینوس American Merino

نژاد امریکن مرینو دارای سه تیپ B ، A و C است . ﺑﯿﺶ از 95 درﺻﺪ ﻣﺮﯾﻨﻮس ﻫﺎ ﺑﯽ ﻣﻮ ﯾـﺎ ﮐﻢ ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . تعدادی از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ تیپ A و B را اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ.

اﯾﻦ دو ﺗﯿﭗ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدند . تیپ A در ورمونت اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘـﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ورﻣﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ شد . اﯾﻦ ﻧﻮع داراي ﭼﯿﻦ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از دو B و C متمایز است .

این چین ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﻨﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن ﺣﯿـﻮان را ﺗـﺎ دم ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

تولید پشم گوسفند مرینوس آمریکایی

اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داراي قابلیت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮوك روي ﭘﺸﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﻮد . ﭘﺸﻢ ﻫﺎي آن ﺧﻮب و ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل آن ﺣﺪود 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل است.

قوچ ها بیشتر از 11 کیلوگرم و ﻣﯿﺶ 5/5 تا 9 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﺸﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ کنند .گوسفند تیپ A ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﮐﻮچک ﺗﺮ از دو ﺗﯿـﭗ دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻗﻮچ ﻫﺎ 65 تا 80 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﯿﺶ ﻫﺎ 45 تا 60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم است . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺸﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻋﺪم ﻇﺮاﻓﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺸـﻢ ﭼﯿﻨـﯽ از ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

تیپ B از نظر ﺗﻌﺪاد ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو تیپ دیگر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐـﻪ ﺑـﺪن آن ﺑﺪون ﭼﯿﻦ ﺑﻮده و در ﮔﺮدن آن ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺎد دیگری وجود دارد . تیپ B بزرگ تر از تیپ A و ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ بیشتر است .

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن قوچ های تیپ B حدود 73 ﺗﺎ 82 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﯿﺶ ﻫﺎ ﺣﺪود 45 تا 54 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم است . ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻢ در ﻗﻮچ ها 11 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﯿﺶ ﻫﺎ 6 تا 8 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم است .

گوسفند مرینو
مرینوس

تیپ C گوسفند مرینوس با بیشتری جمعیت

تیپ C یا لاین ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑـﯿﻦ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان مرینوی ﻣـﺰارع آﻣﺮﯾﮑـﺎ دارد و در
اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟـﺰء ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .

آمریکایی ها در ﺗﮕـﺰاس ﭘﻨﺴﯿﻠﻮا ، ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ، ﯾﻮﻣﺎ، اوﻫﺎﯾﻮ ، ﻧﯿﻮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﻮﯾـﻮرك ویرجینیای غربی وسایر اﯾﺎﻻت ، ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎري دارﻧﺪ و از ﻣﺮز ﻫﺎي شمالی ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ و از ﺻﺤﺮا ﻫﺎي ﻫﻢ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻮه ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ده ﻫﺰار ﭘﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

تیپ C از نظر جثه بزرگ تر از انواع دیگر است . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻗﻮچ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 75 تا 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﯿﺶ ﻫﺎي55 تا 75 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﺗﯿـﭗ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻢ بالاتر با ﻃﻮل الیاف ﺧﻮب و ﻇﺮاﻓﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو تیپ دیگر است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code