منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند آواسی نژاد مدیترانه ای

گوسفند آواسی نژاد مدیترانه ای

گوسفند آواسی در منطقه

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت گوسفند آواسی

اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي اﺳﺖ . و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻋـﺮاق ترکیه ، لبنان و اردن ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . در ﻋـﺮاق 60 درﺻـﺪ از ﮐـﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﻧﮋاد آواﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و حدود 200 ﻫﺰار راس از نژاد گوسفند آواسی را می ﺗـﻮان در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮋاد داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻠﺪي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ دﯾـﺮي از اﻧـﻮاع ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ آواﺳـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﻧﮋاد آواﺳـﯽ در ﻋﺮاق و اﻟﺠﺰاﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮند . ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه زودرس ﺗﺮ از ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آواﺳﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد .

اسامی نژاد آواسی

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آواﺳﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داراي ﻧﺎم ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آوازی ، ال عوض ، ایوسی ، اوسی و یوسی . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﻪ گوسفند آواسی را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻮزي ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻋﺮب و در ﺳﻮرﯾﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻌﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .

گوسفند نژاد افشاری(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

دارای بدن سفید رنگ ، سر و اندام های حرکتی قرمز متمایل به قهوه ای است . انتهای اندام های حرکتی به ندرت سیاه ، سفید ، خاکستری یا لکه دار می باشد . قوچ ها دارای شاخ های چین دار و طویل به طول 40 سانتی متر و میش ها دارای شاخ های کوتاه و یا بی شاخ هستند .

قسمت جلوی گردن و پا ها قهوه ای رنگ است . و در بعضی از آن ها لکه های سفیدی بر روی پیشانی دیده می شود .

اﯾﻦ ﻧﮋاد داراي دنبه ی ﺑﺰرﮔﯽ است . ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺮﮔﻮﺷـﯽ ادامه دارد و 4 تا 5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻐﺬﯾـﻪ وزن دﻧﺒـﻪ اﻣﮑـﺎن دارد ﺗـﺎ 6 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻣـﯿﺶ و 10 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻗﻮچ برسد .

اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ . و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد . ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در گوسفند آواسی 123 ﺗـﺎ 181 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻃـﻮل 168 ﺗـﺎ 190 روز ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ 7 درصد است . از ﺷﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي تهیه ماست ، ﮐﺮه ، روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ و داراي 50 تا 55 درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن است .

ﭘﺸﻢ اﯾﻦ ﻧﮋاد در ﻣﯿﺶ ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه 2.5 تا 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﻗﻮچ ﻫﺎ 4 کیلوگرم است . ﭘﺸﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺿﺨﯿﻢ و داراي ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ. و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ ، پتو و پارچه های ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

انواع گوسفند آواسی

اﻟﻒ ) نعیمه

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻌﯿﻤﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آواﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد . ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧـﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ گوسفند آواسی داراي جثه ی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﺳﺎق ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺮ است . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺸـﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ است . گوسفند نعیمه معمولاً داراي ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه اﺳـﺖ . وﻟﯽ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺸﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﮔـﺮدن ﻧﯿﺰ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ .قبیله ی ﺟﺒﻞ ﺷﻤﺮ در ﺷﻤﺎل منطقه ی دﯾﻠﯿﻢ ﻋﺮاق ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ي اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻌﯿﻤﻪ اﺳﺖ .

ب ) ﺷﻔﺎﻟﯽ

در ﻋﺮاﺿﯽ آﺑﯿﺎري ﺷﺪه ي ﺟﻨﻮب ﻣﺮﮐﺰي ﻋﺮاق و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮت ﻟﯿﻮا ﻧﻮﻋﯽ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آواﺳﯽ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ . ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻟﯽ نسبت ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ گوسفند آواﺳﯽ داراي جثه ی درﺷﺖ ﺗﺮ و زود رس تر است . رﻧﮓ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﯿﺎه است .

پ ) ﻧﻮع اﺻﻼح شده ی آواسی

ﻣﻨﺸﺎء اﺻـﻠﯽ این ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان از ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﻫﯿﺮﯾـﮏ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ي ﺳـﯽ زر ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق است . وزن زﻧﺪ ه ي میش های هیریک در ﺣﺪود 40 تا 45 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ به رنگ خاکستری و به ندرت سفید یا قهوه ای می باشد .

از آﻣﯿـﺰش ﻗﻮچ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‌ی گوسفند آواﺳﯽ و ﻣﯿﺶ ﻫﺎي ﻫﯿﺮﯾﮏ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع اﺻﻼح ﺷﺪه‌ی آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨـﺎب از ﻧﻈـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﯿﺮ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان داراي ﮔﻮش ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻠﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﯾﮏ دﺳـﺖ در ﮔﻠـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ . اﻣﺮوزه در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آواﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل دوره شیردهی 200 روز است . ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ 370 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﺳﺪ در ﺣﺪود 7 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code