منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند عربی

گوسفند عربی

گوسفند نژاد عربی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ

در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻋﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ نیست . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ي ﺧﺎص ﻣﺮدم منطقه خوزستان ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾـﻦ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ، این نژاد از اهمیت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻋﺮﺑـﯽ ﯾـﮏ دام ﮔﻮﺷـﺘﯽ- ﭘﺸـﻤﯽ محسوب می شود علاوه بر گوشت ، ﭘﺸﻢ آن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارد .

از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ، گوسفند عربی ﺑﻮﻣﯽ حاشیه ی غربی و ﺟﻨﻮﺑﯽ منطقه ی ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃـﺮف ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب ( ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﺷـﺖ آزادﮔـﺎن ) در ﺣﺎﺷﯿﻪي ﻣﺮز ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود . در ﮐﺸﻮر ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺮاق ، ﺳﻮرﯾﻪ ، ترکیه ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و برخی ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻏﺮب آﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ – ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آواﺳﯽ ﭘﺮورش می دهند . ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آواﺳﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻫﻮازي ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ باشد .

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي گوسفند عربی

ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ مایل به زرد و ﻗﻬـﻮه اي روﺷـﻦ ﯾـﺎ ﺗﯿـﺮه ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﯿﺰش ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اصولی ﺗﻌـﺪادي ﮔﻠـﻪي ﻣﺨﻠـﻮط ﺳـﯿﺎه و ﺳـﻔﯿﺪ و ﻗﻬـﻮه اي ﯾﮑﺪﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻟﮑﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ در ﻣﻘﺎ ﺑـﻞ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﯿﺎه و ﻗﻬﻮه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐـﻪ در اﻧﺘﺨـﺎب اﻟﮕـﻮ های این نژاد حتماً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code