منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند شال نژاد دوقلوزا و مقاوم به تشنگی و گرسنگی

گوسفند شال - نژاد داشتی و چند قلوزا

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا زادﮔﺎه اﺻﻠﯽ نژاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ شال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . این منطقه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دارای بارندگی 150 تا 250 میلی متر در سال است . مراتع منطقه عموماً از ﻧﻮع اﺳﺘﭙﯽ و ﺑﺎﻓﺖ خاک از ﻧﻮع درﺷﺖ داﻧﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ رس ﻣﯽ باشد . نژاد گوسفند شال از ﺻﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ به محیط زندگی خود عادت کرده و برای تحمل تشنگی و گرسنگی دارای دنبه‌ی بزرگی است .

 

دنبه و ذخیره چربی در گوسفند شال

ذخیره چبری در دنبه علاوه بر فراهم کردن امکان تحمل تشنگی و گرسنگی برای دام ، موجب جلوگیری از تجمع چربی در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد به گونه ای که اگر در دوران ﺑﺮه ﮔﯽ دنبه‌ی ﺣﯿـﻮان قطع شود ،ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻻﺷﻪی خود ، ذخیره می کند .

 

فروش گوسفند و بز زنده آذربایجان در این قسمت همراه با قیمت 

ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﮋاد ﺷﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ شرایط منطقه‌ی زیست آن (بوئین زهرا) باشد .

ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﻤﯽ طویل ، حدقه‌ی ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻮزه ﻫﺎ ﮐﻠﻔﺖ اﺳـﺖ . ﭼﺸـﻢ ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ درﺷﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺻﺎف و ﮐﻮﺗﺎه است . ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . رﻧـﮓ ﺑـﺪن و اﻟﯿـﺎف ﭘﺸﻤﯽ آن ﺑﻪ رﻧﮓ سفید ﺷﮑﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻـﻄﻼح ﻣﺤ ﻠـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ رﻧﮓ شیر بور می گویند.

جدول گوسفند شال

 

جدول وزنی گوسفند نژاد شال

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی گوسفند شال

ﻫﺪف از ﻧﮕﻪ داري اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﻨﺤﺼﺮا تولید گوشت و فروش بره (دوقلوزا) است . متوسط وزن تولید بره ها 3.5 کیلوگرم ، وزن گوسفند بالغ در قوچ ها 70 الی 75 کیلوگرم و در میش ها 65 الی 69 کیلوگرم است .

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺸﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده . ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ کیلوگرم ﭘﺸﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . دلیل این میزان تولید این است که برخی از قسمت های بدن (شکم و بین ران ها) فاقد پشم است . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ راس 1200 تا 1500 گرم است .

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري که در ﯾﮏ دوري ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ 150 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺷـﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ رسد . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ 400 الی 600 ﮔـﺮم اﺳﺖ. این گوسفند دوقلو زا است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code