منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند بهمئی مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویر احمد

گوسفند بهمئی

تاریخچه و پراکنش گوسفند بهمئی

نژاد بهمئی از ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﺎن کهگیلویه و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي این استان زندگی می کند .

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي گوسفند بهمئی

رﻧﮓ ﺑﺪن ﺳﻔﯿﺪ ( سی سار ) می باشد . 35 تا 45 درﺻـﺪ از ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ، در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮزه و اﻧﺘﻬﺎي اﻧﺪام ﻫﺎی حرکتی ، ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ، دور حدقه‌ی ﭼﺸـﻢ و ﮔـﻮش ﻫـﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻗﻬﻮه اي دارند . اﮐﺜﺮاً داراي ﮔﻮش ﻫﺎي ﭘﻬﻦ و ﺑﺮﮔﯽ ﺷﮑﻞ، ﮐﻤﺮ ﮐﺸﯿﺪه و راﺳـﺖ و ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه و ذوزﻧﻘﻪای هستند . از ﻧﻈﺮ ﺷـﺎخ ﺑـﻪ دو ﺷـﮑﻞ ﺷـﺎخ دار و ﺑـﯽ ﺷـﺎخ دﯾـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﺶ ها ﺷﺎخ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻇﺮﯾـﻒ و ﮐﺸـﯿﺪه اي دارﻧـﺪ و داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد ﺑﺮاي راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ عشایری نیستند .

جدول وزنی گوسفند بهمئی
گوسفند بهمئی با ویژگی های آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code