منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گوسفند ایرانی

معرفی گوسفند های بومی با خلوص نژادی ایرانی که در این دسته نشر می گردد .

گوسفند نژاد عربی

گوسفند عربی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻋﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ نیست . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ي ﺧﺎص ﻣﺮدم منطقه خوزستان ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ…

نژاد ایرانی گوسفند افشار- گوسفند زنده - فروشگاه ارگانیک مرغ و خروس زنده

گوسفند افشار و تیپ های مختلف افشاری

در این مقاله به بررسی گوسفند افشاری و تیپ های مختلف آن در ایران می پردازیم. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس منابع تاریخی موجود ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ اﯾـﻞ اﻓﺸـﺎري ﻣﻮﺟـﻮد…