منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گاو بومی ایران و معرفی نژاد گاو های ایرانی

گاو بومی ایران و معرفی نژاد گاو های ایرانی

گاو سیستانی - گاو بومی ایران
 
 

گاو بومی ایران و اسامی آن ها

گاو بومی ایران و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از خاستگاه ﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي ﮔﺎو ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده . ایران ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دروازه ﻳﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎو ﻫﺎي ﺑﻲ ﻛﻮﻫﺎن و ﻛﻮﻫـﺎن دار ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ . گاو های بومی ایران ظرفیت اقتصادی ویژه ای دارد.

اﻳﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ‌ی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ارﻣﻨـﺴﺘﺎن ﻣـﺮز ﻣـﺸﺘﺮك دارد . در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎو ﻫﺎ از ﻧﻮع زﺑﻮي آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﺎو ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ و ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﺑـﺎ ﻛـﺸﻮر ﻫـﺎ‌ی اﻓﻐﺎﻧـﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﮋاد زﺑﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد .

در ﻗـﺴﻤﺖ ﻏـﺮب ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ي ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻋﺮاق ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ . در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ از ﮔﺎو ﺑﺮاﭼﻴﺴﺮوس ﺗﺎرﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺮاوان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . این گاو ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫـﺎ در ﻋـﺮاق ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﻳـﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .

جمعیت گاو بومی ایران

ﮔﺎو ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺣـﺪود 6.7 ﻣﻴﻠﻴـﻮن راس ، 31.5 درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دهند . از وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﺎو ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﻣﺮاض ﺑﻮﻣﻲ، ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻛـﻢ ﺗﻮﻗـﻊ ﺑـﻮدن و ﻃـﻮل ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﺎو ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﻛـﺸﻮر سالانه 167 ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ نزدیک به 1.7 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺷﻴﺮ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ می کند .

نژاد های بومی گاو ایرانی

طبق نظرات مختلفی که درباره ی بهره وری نژاد های ایرانی وجود دارد عده ای نژاد های خارجی را به خاطر تولیدات بالا به کار می برند. اما مقاومت سلامتی پایین تری دارند ، در مقابل نژاد های بومی گاو ایران علاوه بر این که می توان تولیداتش را به مرور با اصلاح نژاد ، تغذیه مناسب و بهداشت مطلوب بالا برد و به رقبای خارجی رساند .

هم چنین نژاد های بومی ایران به خاطر سازگاری با آب و هوای ایران کم تر دچار مریضی و مشکلات بهداشتی می شوند . از نظر نویسنده چه بهتر که نژاد های بومی در حال انقراض را حفظ کرده و برتری این نژاد های ایرانی را نسبت به دام خارجی اثبات کنیم.

خصوصیات گاو ویژگی ها

گاو حیوانی است بدون تغییرات فصلی تولید مثلی؛ یعنی در کل سال قادر به انجام زاد و ولد می‌باشد. طول حاملگی این حیوان ۹ ماه بوده و غالبا تک ‌قلوزا می‌باشد. اگر چه دو قلوزائی و چند قلوزائی نیز گاه دیده می‌شود. احتمال دوقلوزائی در گاو ۲-۱ درصد می‌باشد.
نزدیک به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح با تغییر زندگی انسان از شکارگری به کشاورزی و بدنبال توسعه مزارع، گاوهای وحشی به این کشتزارها هجوم می‌آوردند که به تدریج بشر توانست تعدادی از این حیوان را به اسارت درآورده و اهلی نماید.
گاو پس از سگ و گوسفند و بز و گربه، اهلی شد. ابتدا از گوشت گاو استفاده می‌شد اما سرانجام انسان توانست چگونگی دوشش شیر گاو را فرا بگیرد. باستان‌شناسان معتقدند اهلی شدن گاو در آسیا و خاور میانه بین ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح انجام شده‌است. احتمالا یکی از هدفهای اصلی اهلی کردن گاو بارکشی بوده‌ است. از نیروی فیل، شتر و اسب بعد از گاو استفاده شد.

گاو بومی ایران عبارت اند از

گاو تالشی(طالشی)

‌نژاد:
شیری – گوشتی
رنگ:
غالبا سیاه تا قرمز آجری، به رنگهای زرد و سفید آهویی نیز دیده می‌شوند.
پراکنش:
تالش و متاسفانه رو به انقراض.
‌جثه:
بزرگ
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۶۴۵ کیلوگرم با ۵ درصد چربی

ﻧﮋاد گاو ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ:

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي رﻧﮓ ﻫﺎي مختلفی اﺳـﺖ . گاو بومی ایران است . ﻧﮋادي ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻴﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ شود .

گاو دشتیاری


نژاد:
شیری – گوشتی
رنگ:
غالبا قهوه‌ای سوخته، گاهی سیاه، حنایی، طوسی و ابلق
جثه:
بزرگ
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۹۶۳ کیلوگرم

گاو ﻧﮋاد ﻛﺮدی:

 
ﻧﻮع ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺎو ﺑﺮاﭼﻴﺴﺮوس ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺪون ﻛﻮﻫﺎن اﺳﺖ و ﻗـﺮن ﻫـﺎ ﺣﻴـﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎرﻛﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺣﻴﻮاﻧﻲ کوچک ﺟﺜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨـﺪي ﻇﺮﻳـﻒ، ﻋـﻀﻠﻪ ﺑﻨـﺪي ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﺎخ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺪون شاخ اﺳﺖ . رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ گاو ﺳﻴﺎه ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻟﻜﻪ ﻫﺎیی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ  ﺑﻪﺧﺎﻛﺴﺘﺮي وﺣﻠﻘﻪ اي روﺷﻦ در اﻃـﺮاف ﭘـﻮزه دارد . اﻳـﻦ ﮔﺎو ﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻋﺮاﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ . گاو کردی نژاد بومی ایران است .

گاو سرابی

ﻧﮋاد ﺳﺮاﺑﻲ: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺮان نگه داری و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳـﺖ . گاو بومی ایران است . ﻧﮋادي ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره ( ﮔﻮﺷﺘﻲ، شیری و کاری ) و اﺣﺘﻤﺎﻻ و دارای ﻣﻘﺪاري  ﺧﻮن از نژاد زبو است .

 

گاو سرابی گوساله - گاو بومی ایران

‌نژاد:
شیری – گوشتی (بهترین نژاد کوهستان)
رنگ:
متنوع از زرد روشن تا قهوه‌ای سوخته، اطراف چشم سفید تا قهوه‌ای
جثه:
بزرگ
جمعیت:
۶۰ هزار راس و در حال خروج از چرخه تولید
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۱۴۷۷ کیلوگرم با ۷۷/۴ درصد چربی
سایر خصوصیات:
متوسط افزایش وزن روزانه ۹۰۴ گرم.

 

گاو سیستانی گاو بومی ایران


‌ نژاد:
گوشتی
رنگ:
غالبا سیاه و گاهی ابلق
جثه:
بزرگ
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۱۴۳ کیلوگرم
سایر خصوصیات:
متوسط افزایش وزن روزانه ۱۳۱۷ گرم با ضریب تبدیل خوراک به وزن زنده ۸ به ۱.

ﻧﮋاد ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ: زﺑﻮي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎل دار اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﮋاد اﺣﺘﻤـﺎﻻ داراي ﺧﻮن ﮔﺎو ﻫﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻳـﻦ ﮔـﺎو ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷـﺎخ دار ﻳـﺎ ﺑﻲ ﺷﺎخ و ﻳﺎ ﺷﺎخ ﺗﻜﻤﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ . گاو بومی ایران

گاو سیستانی از نژادهای بومی منحصر به فرد کشور است که روزانه یک کیلو و 200 گرم تولید گوشت می کند . شیر آن در مقایسه با سایر نژادهای گاوی کشور دارای درصد چربی بیشتری است.

گاو سیستانی برترین نژاد گاو گوشتی ایران است که در مقایسه با سایر نژادهای دامی کشور قابلیت های فراوان و بی نظیر دارد. گاو سیستانی تنها نژاد گاو گوشتی کشور است که استعداد افزایش گوشت را روزانه بین یک کیلو و 200 تا —— یک کیلو و 30 گرم دارد. فلورمیکروبی شکنبه گاو سیستانی به شیوه ای است که بسیاری از علف های هرز منطقه از جمله نی که داری فیبر بالایی است، هضم کرده و تبدیل به شیر گوشت می کند که بقیه دام های گاو بومی ایران این توانایی را ندارند.

پیشینه نژاد گاو سیستانی در منطقه نشان می دهد که دارای رنگ های مختلف بوده و در تحقیقات نشان داده شده که گاوهای رنگی بیشتر در مناطق روستایی و گاو های با رنگ سیاه در اطراف دریاچه هامون پراکنده بوده اند.

درصد شیر گاوهای رنگی نسبت به گاوهای سیاه بیشتر بوده اما گاوهای سیاه قابلیت تولید گوشت بیشتری دارند. 60 درصد لاشه گاو سیستانی گوشت خالص بوده و این در حالی است که در بقیه دام ها نسبت درصد گوشت به لاشه 50 درصد است.

 

گاو گلپایگانی گاو بومی ایران

ﻧﮋاد ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ: ﻧﮋادي ﺳﻪ منظوره اﺳﺖ و در اﺻﻔﻬﺎن( ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان ) ﻧﮕـﻪ داري ﻣـﻲ ﺷﻮد . رﻧﮓ ﺑﺪن آن اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎه و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ است .

‌ نژاد:
شیری – گوشتی (بهترین نژاد گاو شیری ایران)
رنگ:
غالبا قرمز حنایی
جثه:
متوسط
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۵۸۰ کیلوگرم با ۷۲/۴ درصد چربی
سایر خصوصیات:
متوسط افزایش وزن روزانه ۸۹۴ گرم.

 
 

گاو نجدی گاو بومی ایران

ﻧﮋاد ﻧﺠﺪي: ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﮋاد ﺷﻴﺮي ﺷﺎخ دار ﻳﺎ ﺑﻲ ﺷـﺎخ و داراي ﻛﻮﻫﺎن ﻳﺎ ﺑﺪون کوهان است .گاو های ﻧﺠﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎو عربی نیز معروف هستند .
ﻧﮋاد ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ: در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨ ﺘﻠﻔـﻲ اﺳـﺖ

‌ نژاد:
شیری – گوشتی
رنگ:
غالبا قرمز حنایی
جثه:
بزرگ
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی:
۵۸۰ کیلوگرم با ۷۲/۴ درصد چربی

 
 
زﺑﻮي ﮔﻮﺷﺘﻲ در اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﮋاد زﻳﺮ اﺳﺖ:
نژاد بمی : زﺑﻮي زرد، ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ شود .
ﻧﮋاد دﺷﺘﻴﺎري: زﺑﻮي ﻗﻬﻮه اي، ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺧـﺎل دار ﻛـﻪ در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ بلوچستان و ﻧﺰد ﻳﻚ ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code