منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نژاد گوسفند خارجی

معرفی نژاد های خالص گوسفند خارجی . ویژگی های ژنتیکی آن و امکان استفاده از آن ها در اصلاح ژنتیکی . در دام و گوسفند زنده و بز ایرانی و محلی .

گوسفند دامارا

گوسفند دامارا نژاد مصری آسیایی دوقلوزا باروری بالا

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﮋاد گوسفند داﻣﺎرا آﺳﯿﺎي ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺼﺮ بوده و اﯾﻦ نژاد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻗﺎره‌ی آﻓﺮﯾﻘـﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ و آﻧﮕﻮﻻي اﻣﺮوزي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه…

گوسفند رومانوف

گوسفند رومانوف نژاد گوشتی و چند قلوزا

نژاد گوسفند رومانوف از گوسفندان اهلی متعلق به دره ولگای شمالی در شمال شرق مسکو در کشور روسیه می‌باشد. نام این نژاد از دهکده‌ای به همین نام در این منطقه گرفته شده. برای نخستین…

گوسفند برک ناک - فروشگاه مرغ و خروس زنده

گوسفند نژاد برک ناک-Breck nock

ﻣﻨﺸﺎء نژاد برک ناک ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎي Brecon Beacon در وﻟﺰ اﻧﮕﻠﯿﺲ و در ﺣﺪود 400 ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮردر ﺑﺎ ﺻﻮر ﮐﻮ…

گوسفند آواسی در منطقه

گوسفند آواسی نژاد مدیترانه ای

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت گوسفند آواسی اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي اﺳﺖ . و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻋـﺮاق ترکیه ، لبنان و اردن…

مرینو

گوسفند نژاد اَمریکن مرینو-مرینوس

ﻧﮋاد اَﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺮﯾﻨﻮ-مرینوس American Merino نژاد امریکن مرینو دارای سه تیپ B ، A و C است . ﺑﯿﺶ از 95 درﺻﺪ ﻣﺮﯾﻨﻮس ﻫﺎ ﺑﯽ ﻣﻮ ﯾـﺎ ﮐﻢ ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ…