منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید گوسفند افشاری که نژادی گوشتی و پر بازده است

خرید گوسفند افشاری که نژادی گوشتی و پر بازده است

خرید گوسفند افشاری

فروشگاه آنلاین خرید گوسفند افشاری

گوسفند افشاری از جمله نژاد هایی است که هم سرعت رشد خوب و هم میزان گوشت تولیدی خوبی دارد . ظرفیت تولید گوشت خوبی برخوردار است . با توجه به اینکه بیش ترین جمعیت این گوسفند در استان زنجان قرار دارد. می توان به عنوان دام بومی زنجان از آن نام برد.

 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ نژاد افشاری – خرید گوسفند افشاری

ﺑﺮ اﺳﺎس منابع تاریخی موجود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ اﯾـﻞ اﻓﺸـﺎری ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪی اﻓﺸـﺎر از ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده . ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮچ داده ﺷﺪه اﻧﺪ . اﺣﺘﻤﺎﻻ  در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آورده اند .

خرید و فروش گوسفند و بز زنده محلی بومی ایران(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

رواﯾﺘﯽ ﮐـﻪ در مجله ی ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ورود اﯾﻦ اﯾﻞ ، از ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻗﺰاﺧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه است . که ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد :  ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در اواﯾﻞ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ منظور ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔـﻮذ اﻗـﻮام ﻣﺤﻠـﯽ و ﺑـﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از این افشار را ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب اﺗـﺮك ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﮐـﻮچ داد . ﮐـﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺠﺎر ﺗﺎ زﻧﺠﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ . و ﺑﻪ اﻓﺸـﺎر ﻗﺎﺳـﻤﻠﻮ ﺷـﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ . و در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم اﻓﺸﺎر ها در خوزستان و کهگیلویه نیز پراکنده بودند.

 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﺸﺎری در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 650000 راس است .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﮋاد در استان های مجاور  ﻧﻈﯿـﺮ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن شرقی، آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮبی و ﮐﺮدﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ باشد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی گوسفند افشاری

رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﻟﻎ ، ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻗﺮﻣـﺰ ﯾﮑﺪﺳـﺖ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪی تغییرات از ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺮه ﻫﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮓ ﺑﺪن روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮔﻮش ﻫﺎ معمولاً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺘﺎده و ﺑﺰرگ می باشند . وﻟﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﺸﺎری ﻧﯿﻢ ﮔﻮش و ﺑﺪون ﮔﻮش ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

وضعیت شاخ در این نژاد

ﻗﻮچ ﻫﺎ و ﻣﯿﺶ ﻫﺎ  ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎخ هستند . در ﻗﻮچ ﻫﺎ روی ﺑﯿﻨﯽ اﮐﺜـﺮاً اﻧﺤﻨـﺎ وﺟـﻮد دارد و در ﻣﯿﺶ ﻫﺎ روی ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺎف ﯾﺎ دارای اﻧﺤﻨﺎی ﮐﻤﯽ اﺳـﺖ . ﮔـﺮدن در ﻣـﯿﺶ ﻫـﺎ دراز ﺑـﻮده و در ﻗﻮچ ﻫﺎ ﻗﻮی و ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺖ .

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﺸﺎری جزء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . و ﺑﯿـﻮﻣﺘﺮ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺮ در اﯾﻦ ﺣﯿـﻮان ﻗـﺪری ﺑﻠﻨـﺪ ﺗـﺮ از ار ﺗﻔـﺎع ﺟـﺪوﮔﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ . ﮐـﻪ ﺣﯿـﻮان را ﻗـﺎدر ﺑـﻪ راه ﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ سنگلاخی می نماید.

گوسفند افشار و تیپ های مختلف افشاری(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

سطح پشت ، گردن ،  دﻧﺒﻪ و دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻏﺎﻟﺒﺎ  پوشیده از پشم بوده . ولی زیرگردن ، زیر شکم  اﻧﺪام ﻫﺎی حرکتی و ﺻﻮرت ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﻢ اﺳﺖ . و از ﻣﻮ ﻫﺎی زﺑﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ رﻧﮓ آن ﻫﺎ  ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از رﻧﮓ ﭘﺸﻢ حیوان است .  اﯾﻦ گوسفند از نظر کمیت و کیفیت پشم در مقایسه با سایر گوسفندان بومی استان ، ﻣﺘﻔﺎوت است . از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ اﻟﯿﺎف ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻐﺎﻧﯽ ،  ﻗﺰل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﮋاد ﭘﺸﻢ ﺿﺨﯿﻤﯽ دارد . ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

سازگاری بالا با شرایط  اقلیمی سرد دارد . قدرت راهپیمایی بالا، احتمال زادآوری چند قلویی و مقاوم در برابر امراض انگلی از ویژگی هایی است . که محققین را بر آن داشت تا با انجام آزمایشات ژنتیک مولکولی سبب اصلاح نژاد و تولید محصولات مرغوب از این دام  مثل چند قلو زایی، افزایش تولید گوشت و پشم شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code