منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید گوسفند زنده ایرانی قزل ، افشار ، شال و محلی بومی ایران

خرید گوسفند زنده ایرانی قزل ، افشار ، شال و محلی بومی ایران

خرید گوسفند زنده - فروش گوسفند زنده

در هنگام خرید گوسفند زنده یا فروش گوسفند زنده یا خرید بز زنده که مانند گوسفند است ، نکات مهمی در مورد علائم و شناسایی شاخص سلامتی گوسفند و بز زنده وجود دارد . برخی از این شاخص ها را می توان به سرعت و از روی ضاهر گوسفند زنده یا بز زنده مشاهده نمود . در ذیل به برخی از این علائم اشاره شده است .

 

علائم سلامتی در هنگام خرید گوسفندان زنده عبارتند از:

 

هوشیاری. حرکت آزاد. تغذیه فعال و نشخوار کننده …

علائم بیماری بد در خرید گوسفند زنده یا فروش گوسفند زنده  عبارتند از:

 

 1. لنگش
 2. آبسه ، زخم یا جراحت.
 3. بی حالی
 4. وضعیت یا رفتار غیرطبیعی.
 5.  اسهال
 6. سرفه یا نفس نفس زدن مداوم.
T 0
حداقل قیمت خرید گوسفند زنده در تهران و ایران ( هر کیلو گرم )
T 0
حداکثر قیمت هر کیلو گرم گوشت خرید و فروش گوسفند زنده

مرکز خرید و فروش و قیمت گوسفند زنده محلی و سالم روستایی به همراه بز زنده سالم و طبیعی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای در مورد گوسفند افشاری

ﺑﺮ اﺳﺎس منابع تاریخی  ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ اﯾـﻞ اﻓﺸـﺎري ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪي اﻓﺸـﺎر از ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮچ داده ﺷﺪه اﻧﺪ  و اﺣﺘﻤﺎﻻً  در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آورده اند . رواﯾﺘﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻠـﻪ ي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻗﺰاﺧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ، ورود این ایل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد :  ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در اواﯾﻞ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ، منظور ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔـﻮذ اﻗـﻮام ﻣﺤﻠـﯽ و ﺑـﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ایل افشار را ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب اﺗـﺮك ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﮐـﻮچ داد ﮐـﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪي وﺳﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺠﺎر ﺗﺎ زﻧﺠﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه بودند و ﺑﻪ اﻓﺸـﺎر ﻗﺎﺳـﻤﻠﻮ ﺷـﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ و در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم اﻓﺸﺎرها در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و کهگیلویه نیز ﭘﺮاﮐﻨﺪه بودند .

     ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﺸﺎري در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 65000 رأس است . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﮋاد در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠـﺎور ﻧﻈﯿـﺮ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮقی ، آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮبی و ﮐﺮدﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ باشد.

 خرید و فروش و قیمت گوسفند زنده

 گوسفند نژاد قزل

ﭘﺮاﮐﻨﺶ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺰل ﯾﮑﯽ از ﻧﮋادﻫﺎي دﻧﺒﻪ دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ي زﯾﺴـﺖ آن در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮه ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﻨﺪ ، اﻃﺮاف ﻣﺮاﻏﻪ ، بناب ، میانه ، آذرشهر ، سراسکندر و هشترود است . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻨﺎب و ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺰل در آن ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي

رنگ بدن معمولاً ﺑﯿﻦ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﺗﺎ  ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ است . اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﺑـﺮاي راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺮاﺗﻊ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ است و رﻧﮓ آن ﻫﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺳﯿﺮ می باشد . ﺷﮑﻞ دﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﮔـﺮد و داراي دﻧﺒﺎﻟﭽـﻪ اي ﮔﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ گلابی ﺑﻮده و از ﻧﯿﻢ رخ به صورت S دیده می شود .  ﻫﺮ ﭼﻪ دﻧﺒـﻪ ازﺣﺎﻟـﺖ ﻓـﻮق ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . رنگ دﻧﺒﻪ و ﺳﯿﻨﻪ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎشد  . اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨ ان در زﯾﺮ ﮔﺮدن ﻣﻨﮕﻮﻟـﻪ دارﻧـﺪ . ﺑﺮخی از ﮔﻠﻪ داران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺶ ﻫﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻨﺎﯾﯽ ،  ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎخ و دارای لکه های ﺳﻔﯿﺪ روي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ باشند .

 

دام زنده

بررسی بیشتر در هنگام خرید و فروش گوسفند زنده

بیماری های حیاتی گوسفند و بز


مراقبت صحیح از حیوانات و مراقبت منظم از آنها برای مشاهده علائم بیماری ، بهترین راه پیشگیری از بیماری و كنترل شیوع آن در صورت شیوع است.

گوسفندها و بزها در برابر چندین بیماری قابل تشخیص آسیب پذیر هستند . از جمله:

 • سیاه زخم
 • زبان آبی
 • بروسلوز (Brucella melitensis)
 • FMD
 • آبله بز
 • قراضه
 • مسمومیت با سرب و قرار گرفتن در معرض سرب نیز می تواند به گوسفندان و بزها آسیب برساند.
 

 

مرض پا و دهان در گوسفند و بز زنده


FMD نوعی بیماری عفونی است که حیوانات سم دار – مانند گوسفند و بز – را تحت تأثیر قرار می دهد.

علائم FMD در گوسفند و بز شامل موارد زیر است:

 • لنگش شدید ناگهانی
 • راه رفتن با سفتی پا
 • رنگ پریدگی در ظاهر
 • تمایل به دراز کشیدن
 • عدم تمایل به برخاستن و عدم تمایل به حرکت هنگام ایستادن
 • افزایش مرگ و میر بره یا سقط جنین
 • میش هایی که مایل نیستند به بره ها شیر دهند .
 • زخم و تاول در پاها ، در دهان یا روی زبان – به سختی می توان علائم دهان را تشخیص داد .
 

شیوع FMD با ذبح اجباری حیوانات آلوده مهار می شود.

گوسفند قزل گوشتی شیری گوسفند که در آذربایجان پرورش می دهند .

مشخصات نژاد گوسفند قزل

پراكنش :

گوسفند قزل يكي از نژادهاي دنبه دار است كه منطقه زيست آن در آذربايجان شرقي و مناطق كوهستاني تبريز بويژه كوهپاپه هاي سهند و اطراف مراغه ,بناب ,ميانه ,آذرشهر ,سراسكندر و هشترود مي باشد و هر چه به طرف بناب و مراغه نزديكتر شويم ,گله ها بزرگتر شده و بر تعداد گوسفند قزل در آنها افزوده مي شود . جمعيت: 1900000 راس است.

گوسفند مشابه : گوسفند قزل افشاری

خصوصيات ظاهري گوسفند قزل :

رنگ بدن معمولا بين قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره متغير است .چهار قلم جهت راهپيمايي هاي طولاني در مراتع وكوهستان ها مناسب است و رنگ آنها قهوه ای اي سير مي باشد. شكل دنبه كه يكي از وجوه تمايز خاص اين نژاد مي باشد,كاملا گرد و داراي دنبالچه مناسب به شكل گلابي بوده ديده مي شود .هر چه دنبه از حالت S و از نيمرخ بصورت فوق خارج شده باشد ,به همان اندازه از مطلوبيت گوسفند كاسته مي شود .رنگ دنبه و سينه و چهار قلم تيره تر از ساير نقاط بدن مي باشد .اكثر گوسفندان در زير گردن منگوله دارند .بعضي از گله داران معتقدند كه اصيل ترين ميش ها آنهايي هستند كه به رنگ قرمز ,حنائي و فاقد شاخ بوده و داراي لكه سفيد روي پيشاني باشند.

خصوصيات توليدي:

 •  ميانگين وزن تولد بره ها: 5/4 کیلوگرم
 • ميانگين وزن 6 ماهگي: 35 كيلوگرم
 • ميانگين وزن بلوغ :50 كيلوگرم
 • درصد دوقلوزائي: 20%
 
محصولات گوسفندی از نژاد قزل که محلی نیز می باشد ، در فروشگاه خورشید ارس به فروش می رسد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code