منوی محصولات
محصولات روستایی محلی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید و فروش گوساله گاو سرابی

خرید و فروش گوساله گاو سرابی

گاو سرابی آذربایجان - فروشگاه ارگانیک -

ﻧﮋاد ﺳﺮاﺑﻲ: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺮان ﻧﮕﻪ داري و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳـﺖ . ﻧﮋادي ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره (ﮔﻮﺷﺘﻲ، وﻛﺎري ﺷﻴﺮي )اﺣﺘﻤﺎﻻ و دارای مقداری خون از نژاد زبو باشد.

ﺷﻴﻮه ﻧﮕﻪ داری ﮔﺎو ، در ﺳﺮاب ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻧﮕـﻪ داري آن ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﮔﺎودار اﺳﺖ .

دﻳﻮار ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﮕﻪ داري اﻳﻦ ﮔﺎو ﻣﻌﻤـﻮﻻ از ﺧـﺸﺖ و ﮔـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺳﻘﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺧـﺎﻛﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ .

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي گاو سرابی

رﻧﮓ ﺑﺪن ﮔﺎو ﺳﺮاﺑﻲ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از زرد روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺳـﻮﺧﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲاوﻗﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑ ﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺎو ﻫـﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻮ دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮕﻲ . در اﻳﻦ ﮔـﺎو، ﭘـﻮزه، ﻓـﺮج و ا ﻃـــﺮ اف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗــﻬﻮه اي، ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم ﺳﻴﺎه، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ، اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫـﺎ اﺳﺖ .

ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو ﺳﺮاﺑﻲ از رنگ های زرد روﺷﻦ و ﻧﺮم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه است.

کشتار دام زنده

چون گوشت محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا است، به راحتی در معرض آلودگی قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از این امر، بازرسی قبل از کشتار، پس از کشتار، در مراحل بسته بندی، حمل ونقل و نگهداری آن حائز اهمیت است.

امروزه راهکارهای استاندارد و بین المللی ویژه ای برای انجام بازرسی های دقیق، تدوین و مصوب شده است که هدف نهایی آنها حفظ سلامت انسان است.

برش های لاشه گوساله

لاشه گوساله ها به چهار قسمت تقسیم می شوند،  که به هر قسمت ربع لاشه می گویند. که شامل :

  1. برش های اصلی
  2. برش های فرعی
  3. مرحله بسته بندی
  4. مرحله سردخانه گذاری

برش های اصلی:

(ابتدا گردن جدا می شود.) محل برش جهت ایجاد ربع لاشه را از روی شماره دنده ها انجام می دهند. بین دنده های 8 و9 یا 9و10 انجام می گیرد.

نکته در مورد گوشت

قطعه قطعه کردن، بسته بندی، نگهداری (سردکردن و انجماد)، حمل ونقل، یا ضمن تهیه فراورده های گوشتی، در اثر تماس گوشت با مواد آلوده کننده ایجاد می شود. لذا مهم ترین کار در مراحل آماده سازی و تمیز کردن گوشت، جلوگیری از ورود و تماس عوامل آلوده کننده به آن است.

مهم ترین عوامل اصلی آلوده کننده گوشت عبارت اند از: مدفوع دام، پوست و سایر موارد مانند گرد و غبار، دست و لباس کارگران، وسایل و…

مدفوع: درکشتارگاه ها، یکی از آلوده ترین مواد، مدفوع دام است. تعداد و نوع میکروارگانیسم های موجود در محتویات لوله گوارشی دام در قسمت های مختلف آن متفاوت است.

یکی از مهم ترین علل این اختلاف میزان در قسمت های مختلف دستگاه گوارش است.

اصول شست وشو و تمیز کردن گوشت قرمز کلیه عضلات، بافت ها و حفره های داخلی بدن دام سالم در شرایط فیزیولوژیکی طبیعی،که به طور مستقیم با محیط خارج رابطه ندارند، عاری از هر نوع آلودگی هستند.

برش های فرعی: تصویر زیر نشان دهنده یک تقسیم بندی استاندارد لاشه است که این تقسیم بندی مورد  قبول تمام کشورهای جهان است.

گوشت بدون استخوان: گوشتی است که همه استخوان ها، غضروف ها، غدد لنفاوی، رگ ها و پی های اصلی با بهره گیری از ابزار دستی و یا مکانیکی از آن جداکرده و بیرون داده شود.  عمل بدون استخوان کردن گوشت را بی خس کردن می نامند.

امروزه در کشتارگاه های بزرگ و صنعتی، دستگاه های مکانیکی برای بی خس کردن وجود دارد. برای بی خس کردن با دست، لاشه باید برخلاف جهت بافت بریده شود.

گاو سیستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code