منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید و فروش تلیسه نژاد گاو سیستانی

sale cow sistani

خرید و فروش گاو سیستانی – معرفی گاو سیستانی

اﯾﻦ ﮔﺎو ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و وﺿﻌﯿﺖ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮐﺜـﺮ ﮔـﺎو ﻫـﺎ  زبو ، ﺑـﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ، ﺷﯿﺐ دار ِ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻫﺎیی ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺘﯽ ﻗﻮس دار و ﻓﺮو رﻓﺘﻪ دارﻧﺪ ﺳﺮ ﮔﺎو ﺳﯿﺴﺘﺎنی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ، ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﻬﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻮست ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ دارد.

ﺻﻔﺖ ﺑﯽ ﺷﺎﺧﯽ  در اﯾﻦ ﮔﺎو ﻏﺎﻟﺐ اﺳت ، اﻏﻠب ﮔﺎو ﻧﺮ و ﻣﺎده اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎخ ﯾﺎ داراي ﺷﺎخ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻠﻔﺘﯽاست .  ﺷﺎخ اﯾﻦ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﻟـﻖ و ﺷـﮑﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

رﻧﮓ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﺎو ﺳﯿﺎه ﺑﻮده ﯽ ولی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ، رﻧﮓ ﻫﺎي اﺑﻠﻖنیز در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﺎو ها دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳت .

ﮔﺎو ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﮔﺎو ي ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﮔـﺎو ﻫـﺎ ي ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد . ، در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎ ﻧـﮋاد ﺳﯿﺴـﺘﺎﻧﯽ را در ﮔـﺮوه ﮔـﺎو ﻫـﺎ ي ﺑـﺰرگ ﺟﻬـﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﮔﺎو ﻧﺮ  620 کیلوگرم وزن  دارد و گاو ماده 404 کیلوگرم وزن دارد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﭘﺮواري اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺴﯿﺎر  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجه است . اﻓـﺰا ﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺮاي سنین مختلف تفاوت داشته وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧـﺮ  9 ﺗﺎ 14ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻪ 1000 ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺖ ﺷﺪه اﺳت ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﮔﺎو ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎر متمایز است .

5/7 لیتر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ روزاﻧـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺎو ﻟﯿﺘـﺮ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪي در ﯾـﮏ دوره ﺷﯿﺮ 12 دﻫﯽ ﺖ 1262 ﻟﯿﺘﺮ اﺳت .

گاو سرابی

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ نژاد سیستانی

وزن ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ 24/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و وزن 21/8 ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺖ .

sistani cattle

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code