منوی محصولات
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بز آنقوره و تولید محصولات با کیفیت با پشم موهر این نژاد

بز آنقوره و تولید محصولات با کیفیت با پشم موهر این نژاد

بز آنقوره

تاریخچه
منشاء اولیه ی بز آنقوره
سرزمین هـای آسـیای میانـه مـی باشـد. پـس از ورود ایـن بـز هـا به وسیله‌ی ترك ها به خاك آناتولی در حدود قرن سیزدهم، این حیوانات در سـرزمین جدیـد تطابق خوبی نشان داده و بومی شده اند. در طـول دورهی‌ عثمـانی در آنـاتولی منحصـراً بـه پـرورش ایـن نـژاد پرداختنـد. در سـال 1838 مـیلادی نخسـتین گـروه از ایـن بـز هـا بـه آفریقای جنوبی و بعد از آن به تدریج به ایالات متحده‌ی آمریکا، برخی از کشور های اروپایی و اقیانوسیه صادر شدند. در این کشور ها به پرورش و اصلاح این بز ها پرداختند. نام این نژاد از ناحیه‌ی‌ آنکارا اخذ شده به طوری که در ترکیه به این نژاد بز آنکارا گفته می شود.

خصوصیات نژاد بز آنقوره


بز های آنقوره دارای بدنی ظریف و کوچک هستند. بز هـای مـاده در حـدود 28 تـا 35 کیلوگرم و بز های نر 35 تا 45 کیلوگرم وزن دارند. رنگ اصلی این نژاد سفید نقره ای اسـت.

گوسفند فراهانی نژاد استان مرکزی اراک دارای پشم با کیفیت(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

نژاد های بز آنقوره
ولی بزهای به رنگ های کرم، زرد، قهوه ای و سیاه هم دیده می شوند. بز های رنگی در اثـر آمیزش با نژاد های مویی به وجود آمده اند.
بز های آنقوره عموماً دارای شاخ می باشند و گوش های نسـبتاً بـزرگ و بلنـدی دارنـد.
سر و گردن، زیر شکم و همه ی بدن از الیاف سفید، ظریـف و درخشـان کـه مـاده ی اولیـه ی نساجی محسوب می شود، پوشیده شده است. این حیوانـات علـی رغـم ایـن کـه فاقـد بـدن عضلانی هستند، دارای قابلیت تحرك بسیار می باشند . و از این ویژگی برای چرا در مراتع فقیر حد اکثر بهره برداری را می نمایند.


محصول اصلی مورد نظر از پرورش بز آنقـوره مـوهر اسـت. تولیـد مـوهر ( نوعی پشم ) بـا توجـه بـه اصلاح نژاد، جنس، سن و شرایط تغذیه و بهداشت متفاوت است. و سالیانه به طور میـانگین در بز های ماده 1.5 تا 3 و در بز های نر 3 تا 6 کیلوگرم تولید می شود.

در آمریکا تعداد زیـادی از ایـن بـز هـا اصـلاح شـده انـد و تولیـد بـالایی دارنـد. ولـی میانگین تولید در ترکیه بیش از 2 کیلوگرم نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code