منوی محصولات
محصولات روستایی محلی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گاو سرابی آذربایجان - فروشگاه ارگانیک -
گاو سرابی از نژاد های مرغوب و پربازده ایران و از تولیدات روستای ما نیز می باشد که به صورت گاو و گوسفند زنده به فروش می رسد .

فروشگاه خورشید ارس فروشگاهی محلی و روستایی می باشد موضوع فعالیت شامل فروشگاه محصولات ارگانیک ، بز زنده ، فروشگاه گوسفند زنده ، فروشگاه گاو دام زنده و مرغ و خروس زنده و محلی می باشد .

فروشگاه محصولات ارگانیک محلی ، روستایی و جنگلی

«یا ایهاالذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروالله ان کنتم ایاه تعبدون»

ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه که روزی شما کرده ایم که همه پاک و پاکیزه است بخورید و خدا را سپاسگزاری کنید، اگر فقط او را می پرستید.

در این آیه می فرماید انسانی که فقط خدا را عبادت می کند، روزی پاک و پاکیزه را مصرف و از خوراکی ها ناپاک و آلوده پرهیز می نماید و هم نعمت خدا را سپاسگزاری می کند.

بر این اساس دو برنامه از برنامه های الهی در این آیه به عنوان مصداق عبادت الهی مطرح شده اند:

  1. 1- استفاده از خوردنی های پاکیزه و حلال
  2. 2- سپاسگزاری در برابر نعمت های الهی

عقل سالم در بدن سالم می باشد – آب ، هوا و خاک و غذای سالم لازمه تولید خون سالم در بدن می باشد .

حال با توجه به این اصول ما در فروشگاه آنلاین خورشید ارس سعی بر این مسئله داریم که محصولاتی پاک و پاکیزه از گاو و بز زنده و گوسفند زنده ، مرغ و خروس زنده و محلی ، محصولات ارگانیک و محصولات روستایی و طبیعی ارائه نمائیم .

 

محصولات فروشگاه بز گوسفند زنده ، مرغ و خروس زنده و فروشگاه محصولات ارگانیک

گوشت دام و طیور ، گوشت گوسفند بز زنده - فروشگاه ارگانیک
دام و طیور زنده ، بز زنده و مرغ و خروس زنده
محصولات کشاورزی بز زنده - فروشگاه ارگانیک
محصولات باغی
فرآورده های دامی و طیور- مرغ و خروس زنده

گوشت گوسفند مرغ و خروس و گاو

گوسفند زنده و مرغ و خروس

محصولات ارگانیک

محصولات ارگانیک باغی

فرآورده های دام و طیور

محلی ارگانیک

محصولات تازه

خرید آسان

ارسال سریع

گوسفند زنده نژاد برک ناک-Breck nock - گوسفند زنده

گوسفند برک ناک - فروشگاه مرغ و خروس زنده

 

ﻣﻨﺸﺎء نژاد برک ناک ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎي Brecon Beacon در وﻟﺰ اﻧﮕﻠﯿﺲ و در ﺣﺪود 400 ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮردر ﺑﺎ ﺻﻮر ﮐﻮ ﭼﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه است . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺸﻢ ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻮه ﻫﺎي ﺑﺮﮐﻮن بیکون وﻟﺰ را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻮﻫﯽ وﻟﺶ آﻣﯿـﺰش دادﻧﺪ . – گوسفند زنده انگلیسی –

در ﺳﺎل از 1850 ﻣﯿﻼدي از ﻧﮋاد ﻻﯾﺴﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮاي اﺻـﻼح اﯾـﻦ ﻧـﮋاد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ ، که ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دو ﻧﮋاد برک ناک هیل و ﺳﻨﯽ ﺑـﺮﯾﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻣـﺮوزي ﺷـﺪ . گوسفند خالص این نژاد داراي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﺳﺖ گوسفند برک ناک مانند اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺟﺜﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ، ﮔﻮش ﻫﺎي راﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺳﻔﯿﺪي دارد و ﭘﺸﺖ ﮔـﻮش ﻫـﺎي آن ﮐﻤﯽ ﭘﺸﻢ وﺟﻮد دارد .

 

معرفی گوسفند افشاری و تیپ های مختلف افشاری - گوسفند زنده

نژاد ایرانی گوسفند افشار- گوسفند زنده - فروشگاه ارگانیک مرغ و خروس زنده
 

در این مقاله به بررسی گوسفند افشاری و تیپ های مختلف آن در ایران می پردازیم. گوسفند زنده افشاری

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس منابع تاریخی موجود ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ اﯾـﻞ اﻓﺸـﺎري ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪي اﻓﺸـﺎر از ﺑﻘﺎﯾﺎي اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮچ داده ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آورده اند .

رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ در – گوسفند زنده افشاری -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﻟﻎ ، ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻗﺮﻣـﺰ ﯾﮑﺪﺳـﺖ بدون کله ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪي تغییرات از ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺮه ﻫﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻗﻬﻮه اي تیره ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ سن ، رﻧﮓ ﺑﺪن روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﮔﻮش ﻫﺎ معمولاً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺘﺎده و ﺑﺰرگ می باشند . وﻟﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﺸﺎري ﻧﯿﻢ ﮔﻮش و ﺑﺪون ﮔﻮش ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

amrock chickens

سوغاتی های کشاورزی ، باغی و سنتی - گوسفند زنده و بز زنده

در مناطق روستایی محصولاتی تولید می شود که گاهی آگاهی کمی در بین مردم شهری نسبت به کیفیت و ارزش این محصولات مرغوب وجود دارد . در روستا ها محصولاتی توسط روستایی ها تولید می شود که شامل خوراکی ها و پرورش بز زنده ، گوسفند زنده ، محصولات ارگانیک ، مرغ و خروس زنده و صنایع دستی که به راستی هم با کیفیت هستند و همچنین اصالت منحصر به فردی دارند که محصولی مخصوص آن منطقه می باشد ، مثلاً در منطقه و روستای ما (آذربایجان) محصولاتی شامل : چندین نوع نان سنتی ، آش و سوپ مخصوص ، قالی و قالیچه هایی که همه ی این ها با اسمی متمایز نام برده می شود را تولید می کنند .
حال با توجه به این مورد که اعضای گروه خورشید ارس در روستا زندگی می کنند سعی بر این دارند که تعدادی از محصولات روستایی خود را در این فروشگاه عرضه کنند .

نژاد مرغ و خروس خارجی

نمایش همه
مرغ بانتام

مرغ بانتام اندونزی نژادی که همتای بزرگ...

بانتام (Bantam) نژادی کوچک از مرغ است. نام این نژاد از شهر بانتام در اندونزی که زمان بندری مهم بوده‌است، گرفته شده‌است. دریانوردان اروپایی که به امر انبار کردن ملزومات سفرهای دریایی خود می‌پرداختند. نژادهای…